Algemene Voorwaarden

rankingCoach GmbH voor het gebruik van de software “rankingCoach”

1. Toepassingsbereik

 • 1.1. De volgende Algemene Voorwaarden (AV) zijn van toepassing op alle contractuele verhoudingen tussen, enerzijds, rankingCoach GmbH c/o wework, Pilgrimstraße 6, 50674 Keulen (hierna te noemen: rankingCoach) en haar opdrachtgevers (hierna te noemen: consument). De rankingCoach-software is uitsluitend gericht op zakelijke klanten.
 • 1.2. De klant is elke ondernemer (§ 14 BGB). Een ondernemer is een natuurlijke of rechtspersoon of een maatschap met rechtsbevoegdheid die bij het afsluiten van een rechtshandeling handelt in het kader van de uitoefening van zijn commerciële of zelfstandige beroepsactiviteit.
 • 1.3. Afwijkende voorwaarden van de opdrachtgever zijn alleen van kracht indien deze schriftelijk worden bevestigd door rankingCoach. Tegenbevestigingen van de cliënt en de verwijzing naar de voorwaarden van de cliënt worden hierbij uitdrukkelijk verworpen. De voorwaarden van rankingCoach zijn eveneens van toepassing indien rankingCoach de opdracht van de klant aanvaardt in de wetenschap dat de voorwaarden van de klant strijdig zijn met of afwijken van haar algemene voorwaarden.
 • 1.4. rankingCoach behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te allen tijde zonder opgave van redenen te wijzigen, tenzij de wijziging voor de opdrachtgever niet redelijk is. rankingCoach zal de opdrachtgever tijdig op de hoogte brengen van wijzigingen in de voorwaarden. Indien de opdrachtgever niet binnen twee weken na kennisgeving bezwaar maakt tegen het toepassingsbereik van de nieuwe AV, wordt de gewijzigde AV geacht door de opdrachtgever te zijn aanvaard.

2. Contract talen; contract bewaring

 • 2.1. De volgende talen zijn beschikbaar voor het sluiten van de overeenkomst: Duits, Engels, Spaans, Italiaans, Portugees, Frans, Pools en Nederlands.
 • 2.2. Deze algemene voorwaarden worden niet apart bewaard. Ze kunnen te allen tijde worden geraadpleegd op de website www.rankingcoach.com.

3. Sluiting van het contract

 • 3.1. Het aanbod van rankingCoach is uitsluitend gericht op commerciële klanten.
 • 3.2. De overeenkomst komt tot stand door de registratie en login van de klant op de website www.rankingcoach.com en de bevestiging van de registratie door rankingCoach.

4. Doel en prestatie van rankingCoach

 • 4.1. rankingCoach levert aan Klanten het product "rankingCoach" in verschillende versies (hierna "het Product" genoemd) op haar website www.rankingcoach.com (hierna "het Platform" genoemd). Het Product biedt verschillende technische hulpmiddelen waarmee de Klant zijn online marketing kan optimaliseren. De exacte beschrijving van de dienst wordt verstrekt wanneer de klant zich registreert.
 • 4.2. Voorwaarde voor het gebruik van het product is een bestaande toegang tot het internet en het gebruik van de nieuwste versie van de browsers Mozilla Firefox, Google Chrome, Apple Safari of Microsoft Edge. De bruikbaarheid van het platform in andere browsers en oudere versies kan niet worden gegarandeerd door rankingCoach.
 • 4.3. De Klant aanvaardt dat het gebruik van het product door hem/haar zelf wordt gedaan en rankingCoach is geen enkel succes verschuldigd in de vorm van een controleerbare verbetering van de marketing.

5. Contractduur; Opzegging

 • 5.1. De duur van het contract wordt tijdens de registratie aan de klant getoond; de klant kan het daar selecteren.
 • 5.2. Het contract wordt automatisch verlengd voor de overeengekomen duur indien het niet wordt opgezegd binnen de in artikel 5.3 vermelde opzegtermijn.
 • 5.3. Het contract kan te allen tijde worden opgezegd met een opzegtermijn van ten minste zeven dagen tot het einde van de betreffende contractperiode.
 • 5.4. Het contract kan online worden opgezegd binnen het rankingCoach-platform (www.rankingcoach.com), per post naar het bedrijfsadres (rankingCoach GmbH c/o wework, Pilgrimstraße 6, 50674 Keulen, Duitsland) of per e-mail naar support-nl@rankingcoach.com. Een uitleg over de online opzegging vindt u in de volgende link: https://help.rankingcoach.com/nl/articles/3068373-hoe-kan-ik-opzeggen
 • 5.5. Het recht om zonder opzeggingstermijn en met onmiddellijke ingang op te zeggen blijft voor beide partijen onaangetast. Een belangrijke reden voor rankingCoach doet zich met name voor als de klant meer dan twee maandelijkse betalingen niet heeft voldaan.

6. Gratis proefperiode

 • 6.1 Er is geen gratis proefversie voor de Agency en bedrijf versies van het product.
 • 6.2. Indien de Klant deze proefversie niet binnen deze proefperiode opzegt, wordt de contractperiode automatisch verlengd. Het contract is afhankelijk van de door de klant gekozen versie, contractperiode en betalingstermijn en wordt aan de klant getoond bij de bestelling en in de abonnement gegevens in de applicatie zelf.

7. Verplichtingen van de Klant

 • 7.1. De Klant is verplicht om wijzigingen in zijn adres, telefoonnummer, e-mailadres en kredietkaart-/bankgegevens onmiddellijk in het klantprofiel door te voeren.
 • 7.2. De Klant is verplicht de toegangsgegevens tot het platform "rankingCoach" geheim te houden en niet door te geven aan derden.
 • 7.3. Indien de Cliënt een kredietkaart als betaalmiddel opgeeft, machtigt de Cliënt rankingCoach ten aanzien van de financiële instelling die de kredietkaart van de Cliënt heeft uitgegeven om openstaande betalingen te initiëren in overeenstemming met de contractuele afspraken tussen rankingCoach en de Cliënt.
 • 7.4. Google Ads:
  • Ook wanneer u rankingCoach gebruikt om een Google Ads campagne te creëren, is het noodzakelijk om te voldoen aan de regels en het beleid van Google Ads. Niet-naleving kan ertoe leiden dat Google Ads uw advertentie weigert. Voor een uitgebreide uitleg van het beleid van Google Ads, zie https://support.google.com/adspolicy/answer/6008942?hl=en.
 • 7.4. Meta Advertenties:
  • Ook wanneer u rankingCoach gebruikt om een Meta Ads campagne te creëren, is het noodzakelijk om te voldoen aan de regels en het beleid van Meta Ads. Niet-naleving kan ertoe leiden dat Meta Ads uw advertentie weigert. Voor een uitgebreide uitleg van het beleid van Meta Ads, zie https://www.facebook.com/policies/ads/.

8. Vergoeding; vervaldag; verzuim

 • 8.1. De betaling voor het gebruik van het product is gebaseerd op de door de klant gekozen contractduur en betalingsperiode en wordt aan de klant getoond bij het plaatsen van de bestelling op het contractadministratiegedeelte binnen het platform.
 • 8.2. De vermelde vergoedingen zijn nettoprijzen plus eventuele belastingen.
 • 8.3. De vergoeding voor het gebruik van het product is verschuldigd aan het begin van de overeengekomen contractperiode met de factuur. In geval van een automatische verlenging (clausule 5.2) is de overeengekomen vergoeding opnieuw verschuldigd voor hetzelfde bedrag op het moment van de automatische verlenging.
 • 8.4. De eerste factuur wordt per e-mail verstuurd naar het e-mailadres dat de Klant tijdens de registratie heeft opgegeven. De volgende facturen worden opgeslagen in het profiel van de Klant binnen het platform.
 • 8.5. De betaling wordt uitgevoerd volgens de betalingswijze die de Klant tijdens de inschrijving heeft gekozen.
 • 8.6. Indien binnen de zeven dagen na de vervaldag van de factuur de overeengekomen vergoeding niet kan worden geïnd bij de klant of, in geval van betaling via overschrijving, gecrediteerd op de rekening van rankingCoach, heeft rankingCoach het recht de toegang tot het platform "rankingCoach" te blokkeren zonder voorafgaande kennisgeving. rankingCoach behoudt zich het recht voor om verdere vorderingen wegens wanbetaling te doen gelden. Bij betaling van het verschuldigde bedrag zal rankingCoach het platform onmiddellijk deblokkeren.

9. Google Ads als extra service; Vergoeding; Creditsysteem

 • 9.1. In het kader van het product kan de klant als extra service ook advertenties op Google plaatsen, zogenaamde Google Ads (hierna: Google Ads).
 • 9.2. De plaatsing en betaling van Google Ads vindt plaats binnen het klantenaccount.
 • 9.3. Voor de betaling van de Google Ads Budgetten beschikt de Klant over een afzonderlijk beheerd prepaid-krediet met een automatische opwaardering ter hoogte van het ingestelde maandbudget. Zodra een kredietlimiet van 30% van het maandelijkse advertentiebudget wordt onderschreden, wordt automatisch een nieuwe herlading uitgevoerd. De automatische herlading kan op elk moment worden gedeactiveerd door de advertenties te onderbreken.
 • 9.4. rankingCoach kan een percentage administratiekosten in rekening brengen op het Google Ads Budget. Het bedrag van de administratiekosten wordt vooraf aan de klant getoond op het moment van de boeking en in de rapporten van het platform.
 • 9.5. Indien er nog steeds Google Ads budget op het profiel van de klant staat op het moment van annulering door de klant of rankingCoach, kan de klant een terugbetaling indienen bij rankingCoach. 90 dagen na de effectiviteit van de opzegging vervalt deze claim van de klant.

10. Verrekening, retentierecht

 • 10.1 De Cliënt kan slechts tegenvorderingen verrekenen met vorderingen tot betaling van rankingCoach indien deze uitdrukkelijk door rankingCoach zijn erkend, onbetwist of juridisch bindend zijn.
 • 10.2 De Cliënt kan enkel een recht tot weigering van uitvoering of een retentierecht doen gelden indien het recht voortvloeit uit dezelfde contractuele relatie als de vordering van rankingCoach.

11. Toegankelijkheid van het platform

In het kader van de technische mogelijkheden streeft rankingCoach naar een constante beschikbaarheid van het product. Onderhoud, beveiliging of capaciteitskwesties die niet onder de verantwoordelijkheid van rankingCoach vallen, kunnen echter leiden tot korte termijn verstoringen of tijdelijke opschorting van het platform. In dit opzicht erkent de klant dat de continue beschikbaarheid van de rankingCoach app technisch niet kan worden gegarandeerd.

12. Aansprakelijkheid

 • 12.1 Voor vorderingen wegens schade veroorzaakt door rankingCoach, haar wettelijke vertegenwoordiger of plaatsvervangende vertegenwoordigers is rankingCoach altijd onbeperkt aansprakelijk:
  • in geval van schade aan leven, lichaam of gezondheid,
  • in geval van opzettelijke of grove nalatigheid,
  • in het geval van garanties, indien overeengekomen, of
  • voor zover het toepassingsbereik van de wet op de productaansprakelijkheid van kracht is.
 • 12.2 In geval van schending van essentiele contractuele verplichtingen, tengevolge van nalatigheid van de kant van rankingCoach, haar wettelijke vertegenwoordigers of benoemde agenten, is het aansprakelijkeheidsbedrag beperkt tot de te voorziene schade die ten tijde van het sluiten van het contract voorzien is en waarvan het optreden typisch te verwachten is.
 • 12.3 Voor overige zaken zijn schadeclaims uitgesloten.

13. Vrijstelling

Indien en voor zover een derde op grond van onrechtmatig handelen van de opdrachtgever vorderingen tegen rankingCoach instelt, zal de opdrachtgever rankingCoach op eerste verzoek vrijwaren van alle vorderingen, inclusief de redelijke kosten van verweer. Verdere schadeclaims van rankingCoach blijven hierdoor onaangetast.

14. Slotbepalingen

 • 14.1. Het recht van de Bondsrepubliek Duitsland is uitsluitend van toepassing.
 • 14.2. De exclusieve plaats in het geval van alle juridische geschillen die voortvloeien uit deze contractuele relatie is de vestigingsplaats van rankingCoach in Duitsland.
 • 14.3. Plaats van uitvoering is het geregistreerd kantoor van rankingCoach in Duitsland.

rankingCoach, geldig vanaf december 2020