Algemene Voorwaarden

Voor het gebruik van “rankingCoach” van rankingCoach GmbH

Inleiding

De volgende Algemene Voorwaarden (AV) zijn van toepassing op alle contractuele verhoudingen tussen, enerzijds, rankingCoach GmbH, Brügelmannstraße 3, 50679 Keulen (hierna te noemen: rankingCoach) en haar opdrachtgevers (hierna te noemen: consument). rankingCoach faciliteert het gebruik van het product “rankingCoach” met als doel website(s) te optimaliseren voor zoekmachines. Hierdoor is het mogelijk voor deze website(s) om een verbeterde positie in zoekmachine resultaten te verwerven, met als gevolg een vergrote zichtbaarheid.

1. Toepasbaarheid

 • 1.1. Deze Algemene Voorwaarden hebben betrekking tot de contractueel beperkte toegang tot de "rankingCoach" software.
 • 1.2. De consument verkrijgt door het afsluiten van de overeenkomst, gedurende een in het contract overeengekomen periode, een niet-exclusief, niet-overdraagbaar en niet sublicentieerbaar recht om de meest recente versie van de "rankingCoach" software te gebruiken.
 • 1.3. De software „rankingCoach“ is beschikbaar in verschillende versies, waarbij elke versie verschillende mogelijkheden biedt. Een overzicht van de mogelijkheden per versie kunt u vinden op de pagina met de verschillende versies (https://www.rankingcoach.com/nl-nl/versies).
 • 1.4. De "rankingCoach" software wordt de consument door rankingCoach ter beschikking gesteld als zogenaamde “software as a service (SaaS), dat wil zeggen dat er toegang is tot de software via de site www.rankingcoach.com.
 • 1.5. Om gebruik te kunnen maken van de "rankingCoach" software, is een werkende internetverbinding vereist, evenals de meest actuele versie van één van de volgende browsers: Mozilla Firefox, Google Chrome of Microsoft Internet Explorer. (Optimale) werking van de software in andere browsers en oudere versies kan door rankingCoach niet gegarandeerd worden.
 • 1.6. Ondersteuning voor de "rankingCoach" software is alleen beschikbaar via e-mail onder support-nl@rankingcoach.com, of via de chatfunctie, aanwezig op de website.
 • 1.7. De “rankingCoach” software bevat opdrachten die de consument helpen de zoekmachine optimalisatie op de website (zogenaamde “onpage-optimalisatie”) en op het internet (zogenaamde “offpage-optimalisatie”) te volbrengen. Voor de uitvoering van deze opdrachten door de consument is rankingCoach niet verantwoordelijk.

2. Contractafsluiting

Door het aanmelden van de consument via de website www.rankingcoach.com en de bevestiging van de aanmelding door rankingCoach, komt de overeenkomst voor het gebruik van “rankingCoach” tot stand.

3. Gratis proefperiode van de rankingCoach Pro versie

 • 3.1. Na overeenkoming van het contract kan de consument de Pro versie van de “rankingCoach” software gedurende 14 dagen gratis testen. De proefperiode bestaat niet voor de agency versie en de 360 versie.
 • 3.2. rankingCoach behoudt zich het recht voor het contract met de consument op elk moment gedurende de gratis proefperiode met directe ingang te beëindigen, indien blijkt dat bij de aanmelding van de consument onjuiste gegevens zijn gebruikt, of als blijkt dat de consument niet kredietwaardig is.
 • 3.3. De consument heeft het recht het contract gedurende de proefperiode van de rankingCoach Pro versie op elk moment te beëindigen. Het verzoek tot opzegging moet per e-mail aan support-nl@rankingcoach.com kenbaar gemaakt worden binnen de gratis proefperiode. Dit recht tot beëindiging vervalt op het moment dat de klant zijn account upgradet naar een van de rankingCoach 360 versies, waarvoor de looptijd respectievelijk 6 en 12 maanden bedraagt.
 • 3.4. Als het contract in de gratis proefperiode niet beëindigd wordt, dan wordt deze automatisch omgezet in een contract met betalingsverplichting voor de consument, op basis van de hierna volgende bepalingen.

4. Contractduur, Opzegging en Terugvordering

 • 4.1. De contractduur wordt met de consument overeengekomen bij de aanmelding.
 • 4.2. Het contract wordt steeds, voor de duur van de initieel overeengekomen periode, automatisch, tenzij het is opgezegd met inachtneming van de opzegtermijn genoemd onder 4.3.
 • 4.3. De opzegtermijn bedraagt zeven dagen. Een contract kan tot 7 dagen voor de einddatum worden opgezegd, daarna wordt de volgende einddatum als opzeggingsdatum gebruikt.
 • 4.4. Opzegging van het contract vereist een schriftelijke bevestiging die per post of via e-mail, naar support-nl@rankingcoach.com, verstuurd moet worden.
 • 4.5. Het voorbehouden recht van rankingCoach tot directe opzegging van het contract blijft onaangetast. Dit kan meerdere aanleidingen hebben, onder andere:
  • 4.5.1. de consument heeft geweigerd zijn betalingsverplichting, ondanks aanmaningen, na te komen en/of weigert zijn toekomstige betalingsverplichtingen te voldoen,
  • 4.5.2. er is voor de consument een faillissement is aangevraagd,
  • 4.5.3. de consument handelt in strijd met de Algemene Voorwaarden.

5. Betaling, Betalingsdatum en Verzuim

 • 5.1. De hoogte van de prijs van het abonnement voor het gebruik van “rankingCoach” is afhankelijk van de door de consument gekozen versie en looptijd en wordt ter bevestiging vóór aanmelding aan de consument kenbaar gemaakt.
 • 5.2. De aangegeven prijzen zijn netto prijzen excl. BTW.
 • 5.3. Betaling voor het abonnement voor het gebruik van “rankingCoach” moet worden voldaan aan het begin van elke overeengekomen contractperiode. Bij een automatische verlenging (zie 4.2) dient het bedrag op de eerste datum van de nieuwe overeenkomst te worden voldaan. Dit bedrag is conform de bij afsluiting overeengekomen contractuele afspraken.
 • 5.4. De eerste factuur wordt als e-mail naar het, door de consument bij de aanmelding opgegeven, e-mailadres gestuurd. De daaropvolgende facturen zijn in te zien in het account van de consument op www.rankingcoach.com.
 • 5.5. Betaling geschiedt conform de door de consument opgegeven betalingsmethode.
 • 5.6. In het geval dat het overeengekomen bedrag niet automatisch geïncasseerd kan worden, of als de betaling niet binnen 7 dagen na de factureringsdatum (zie 5.4) op het rekeningnummer van rankingCoach is bijgeschreven, behoudt rankingCoach zich het recht voor om de consument de toegang tot de “rankingCoach” software zonder aankondiging te ontzeggen. rankingCoach behoudt zich tevens het recht voor de betalingsachterstand op te eisen en daarvoor desnoods juridische stappen te ondernemen.

6. Terugvordering en Recht van Retentie

 • 6.1. Terugvorderingen van rankingCoach kunnen door de consument slechts met betalingsvorderingen van rankingCoach worden verrekend, indien deze uitdrukkelijk door rankingCoach zijn erkend, onbetwist of rechtsgeldig zijn.
 • 6.2. De consument kan zich slechts beroepen op het recht van retentie of het recht tot weigering van nakoming voor zover dit recht voortkomt uit dezelfde contractuele overeenkomst als de vordering van rankingCoach.

7. Verplichtingen van de consument

 • 7.1. De consument is verplicht elke wijziging betreffende adres, telefoonnummer, e-mailadres en betalingsgegevens direct aan rankingCoach door te geven.
 • 7.2. De consument is verplicht de inloggegevens voor de "rankingCoach" software geheim te houden en niet aan derden door te geven.
 • 7.3. De consument verplicht zich de "rankingCoach" software alleen te gebruiken waarvoor het bestemd is. Er wordt nadrukkelijk gewezen op de regels omtrent zoekmachine optimalisatie zoals die gelden bij de respectievelijke zoekmachines.

8. Beschikbaarheid van de “rankingCoach” software

 • 8.1. rankingCoach garandeert een gemiddelde toegankelijkheid van 98% per jaar van de “rankingCoach” software.
 • 8.2. Deze verplichting vervalt als er sprake is van overmacht, bijvoorbeeld bij stroomuitval, brand of natuurgeweld. In het geval van overmacht zal rankingCoach er alles aan doen om de uitval zo beperkt mogelijk te houden.

9. Aansprakelijkheid

 • 9.1. rankingCoach is aansprakelijk voor:
  • 9.1.1. Schade aan lichaam of gezondheid, veroorzaakt door nalatigheid of de niet-nakoming van een plicht, bewust of onbewust, onder de Duitse wet productaansprakelijkheid (Produkthaftungsgesetz).
  • 9.1.2. Schade veroorzaakt door opzettelijke contractbreuk, door nalatigheid, of door het te kwader trouw handelen van rankingCoach. De aansprakelijkheid voor schade onder artikel 9.1.2. is begrensd tot de normaal te verwachten schade in dit soort gevallen, voor zover rankingCoach niet bewust heeft gehandeld. In het geval van nalatigheid is rankingCoach enkel aansprakelijk voor eigendoms- en geldelijke schade resulterend uit contractbreuk
  • 9.1.3. Schade veroorzaakt door contractbreuk, ofwel het niet nakomen van verplichtingen, veroorzaakt door nalatigheid. De aansprakelijkheid van rankingCoach is begrensd tot voorzienbare en rechtstreeks aan het contract gelieerde schade.
 • 9.2. Verdere aansprakelijkheid van rankingCoach wordt veronachtzaamd, onafhankelijk van de juridische aard van de claim. Waar de aansprakelijkheid van rankingCoach wordt veronachtzaamd heeft dit ook betrekking op persoonlijke aansprakelijkheden aangaande werknemers, vertegenwoordigers en agencies.
 • 9.3. Elke aansprakelijkheid van rankingCoach is uitgesloten op het moment dat contractuele verplichtingen niet kunnen worden nagekomen door het niet nakomen van een verplichting door een leverancier van een product of dienst.

10. Kwijtschelding

Indien rankingCoach door een derde aansprakelijk wordt gesteld voor het onrechtmatig handelen van consumenten, ontheft de consument hierbij rankingCoach van elke verplichting, inclusief eventuele kosten voor rechtsbijstand. Verdere eisen tot schadevergoeding blijven onaangetast.

11. Verbod van overdracht

De overdracht van eisen tussen de consument en derden is slechts na voorafgaande schriftelijke toestemming van rankingCoach geldig. In alle andere gevallen is overdracht niet toegestaan.

12. Slotbepalingen

 • 12.1. Geldig recht is uitsluitend dat van de Bondsrepubliek Duitsland. Indien nationale koopverdragen van toepassing zijn, sluit dit de toepasbaarheid van het Weens Koopverdrag uit.
 • 12.2. Alle geschillen voortvloeiende uit deze overeenkomst, vallen onder de jurisdictie van de plaats in de Bondsrepubliek Duitsland waar rankingCoach op dit moment gevestigd is.
 • 12.3. Plaats van handeling is de zetel van rankingCoach in de Bondsrepubliek Duitsland.
 • 12.4. Melding van wijzigingen en toevoegingen aan de overeenkomst vinden enkel in schriftelijke vorm plaats. Dat geldt ook voor wijzigingen aan de Algemene Voorwaarden.
 • 12.5. Aanvullende overeenkomsten zijn niet beschikbaar en niet toegestaan.
 • 12.6. Afwijkende voorwaarden van de consument zijn alleen dan geldig, wanneer deze door rankingCoach vooraf schriftelijk zijn bevestigd. rankingCoach behoudt zich het recht voor om elke voorgestelde verandering in de Algemene Voorwaarden te weigeren. De Algemene Voorwaarden van rankingCoach worden als geldend beschouwd door de consument, zelfs als de consument op de hoogte is van andere of afwijkende voorwaarden.
 • 12.7. rankingCoach behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden, zonder opgaaf van redenen, te veranderen, tenzij de verandering voor de consument niet acceptabel is. rankingCoach zal de consument over de veranderingen binnen de Algemene Voorwaarden terstond in kennis stellen. Als de consument de nieuwe Algemene Voorwaarden niet binnen twee weken afwijst, wordt er vanuit gegaan dat de nieuwe Algemene Voorwaarden geaccepteerd zijn door de consument.
 • 12.8. Indien één of enkele van de hiervoor genoemde artikelen geheel of gedeeltelijk nietig zijn of worden, wordt de geldigheid van de overige artikelen daardoor niet aangetast. Het nietige artikel wordt in dit geval tijdelijk vervangen door de huidige relevante wet, totdat er een vervangend artikel is.


rankingCoach, geldig vanaf maart 2014