Algemene Voorwaarden

Voor het gebruik van “rankingCoach” van rankingCoach GmbH

Inleiding

De navolgende Algemene Voorwaarden (AV) regelen de contractuele verhoudingen tussen enerzijds rankingCoach GmbH, Brügelmannstraße 5, 50679 Keulen (hierna te noemen: rankingCoach) en haar opdrachtgevers (hierna te noemen: klanten). rankingCoach maakt het de klanten mogelijk, met behulp van het product “rankingCoach”, de website van deze klanten te optimaliseren, zodat met name zoekmachines deze website beter kunnen vinden. Hierdoor kan een betere positionering in de zoekresultaten gerealiseerd worden.

1. Leveringsomvang

 • 1.1. Omvang van deze overeenkomst is de voor de looptijd geldende toegang tot de software "rankingCoach".
 • 1.2. De klant krijgt, bij het afsluiten van de overeenkomst, gedurende in het contract overeengekomen tijd een niet-exclusief, niet-overdraagbaar en niet sub-licentieerbaar recht de software “rankingCoach” te gebruiken in de meest actuele versie.
 • 1.3. De software „rankingCoach“ is beschikbaar in verschillende versies met verschillende mogelijkheden. Een overzicht van de mogelijkheden kun je zien op de pagina met de verschillende versies (https://www.rankingcoach.com/nl-nl/versies).
 • 1.4. rankingCoach stelt de klant de software “rankingCoach” als zgn. “software as a service (SaaS) beschikbaar, i.e. via internet op www.rankingcoach.com.
 • 1.5. Een voorwaarde voor het gebruik van de “rankingCoach” software, is een werkende internettoegang en het gebruik van de meest actuele versie van één van de browsers Mozilla Firefox, Google Chrome of Microsoft Internet Explorer. De functionaliteit van de software in andere browsers en oudere versies kan door rankingCoach niet gegarandeerd worden.
 • 1.6. Hulp voor de software “rankingCoach” is alleen aanwezig via e-mail onder support-nl@rankingcoach.com, of via de supportknop in de software.
 • 1.7. De software “rankingCoach” biedt handleidingen en aanwijzingen, die de klant helpen de zoekmachineoptimalisatie op de website (Onpage-optimalisatie) en op het internet (Offpage-optimalisatie) te volbrengen. Voor de omzetting van deze maatregelen door de klant is rankingCoach niet verantwoordelijk.

2. Contractafsluiting

Met de aanmelding van de klant via de website www.rankingcoach.com en de bevestiging van de aanmelding van rankingCoach komt de overeenkomst voor het gebruik van “rankingCoach” tot stand.

3. Gratis testperiode van de rankingCoach standaard versie

 • 3.1. Na aanvang van het contract kan de klant de software “rankingCoach”, alleen de standaard versie, gedurende 14 dagen gratis testen. De testperiode bestaat niet voor de agentenversie.
 • 3.2. rankingCoach behoudt zich het recht voor, het contract met de klant in de gratis testperiode ten allen tijde met directe ingang te beëindigen, indien blijkt dat bij de aanmelding van de klant onjuiste gegevens zijn gebruikt, of als blijkt dat de klant niet kredietwaardig is.
 • 3.3. De klant heeft het recht het contract in de gratis testperiode van de standaardversie, te beëindigen. Hij heeft daarbij het recht de gratis testperiode vol te maken. De opzegging geschiedt per e-mail aan support-nl@rankingcoach.com.
 • 3.4. Als het contract in de gratis testperiode niet beëindigd is, wordt deze automatisch omgezet in een betaald contract en op basis van de navolgende bepalingen.

4. Contractperiode, opzegging, schadevergoeding

 • 4.1. De contractperiode wordt bij de registratie getoond..
 • 4.2. Het contract wordt steeds voor eenzelfde periode stilzwijgend verlengd, tenzij het is opgezegd met inachtneming van de opzegtermijn genoemd onder 4.3.
 • 4.3. Het contract kan worden opgezegd met een opzegtermijn van zeven dagen voor de geldende contractvervaldatum.
 • 4.4. Het contract kan schriftelijk per post of via e-mail, naar support-nl@rankingcoach.com, verstuurd worden.
 • 4.5. Het recht op directe opzegging van het contract wegens belangrijke redenen, blijft onaangetast. Een belangrijke reden kan voor rankingCoach zijn:
  • 4.5.1. de klant zijn betalingsverplichting, ondanks aanmaningen, niet nakomt en/of weigert zijn toekomstige betalingsverplichtingen te voldoen,
  • 4.5.2. als voor de klant een faillissement is aangevraagd,
  • 4.5.3. als de klant handelt in strijd met de Algemene Voorwaarden.

5. Betaling, vervaldatum en verzuim of nalatigheid

 • 5.1. De hoogte van het abonnementsgeld voor het gebruik van de software “rankingCoach” hangt af van de door de klant gekozen versie en looptijd en wordt vóór zijn registratie getoond.
 • 5.2. De aangegeven prijzen zijn netto prijzen, excl. BTW.
 • 5.3. Het abonnementsgeld voor het gebruik van de software “rankingCoach” software is betaalbaar aan het begin van elke overeengekomen contractperiode. Bij een automatische verlenging (zie 4.2) is het abonnementsgeld betaalbaar aan het begin van deze verlenging.
 • 5.4. De eerste rekening wordt via e-mail naar het, door de klant bij de registratie opgegeven, e-mailadres gestuurd. De volgende rekeningen zijn in de software “rankingCoach” zichtbaar.
 • 5.5. Betaling geschiedt conform de door de klant opgegeven betalingsmethode.
 • 5.6. Voor het geval dat het abonnementsgeld niet bij de klant geïncasseerd kan worden, of als de betaling niet binnen 7 dagen na rekeningafgifte (zie 5.4) op het rekeningnummer van rankingCoach is bijgeschreven, is rankingCoach gerechtigd de toegang tot de software “rankingCoach” zonder aankondiging blokkeren. Het blijft rankingCoach in dit geval voorbehouden het nog te ontvangen abonnementsgeld op te eisen.

6. Compensatie, recht van bewaring

 • 6.1. De klant kan alleen betalingsaanspraken van rankingCoach met tegenaanspraken compenseren, indien deze aanspraken door rankingCoach uitdrukkelijk zijn erkend, onbestreden en rechtsgeldig zijn.
 • 6.2. De klant kan het recht op bewaring in zoverre geldend maken, als de vordering van rankingCoach hoog is.

7. Verplichtingen van de klant

 • 7.1. De klant is verplicht elke wijziging van zijn adres, telefoonnummer, e-mailadres en zijn credit card/bankgegevens direct door te geven.
 • 7.2. De klant is verplicht de inloggegevens voor de software “rankingCoach” geheim te houden en niet aan derden door te geven.
 • 7.3. De klant is verplicht de software “rankingCoach” alleen te gebruiken waarvoor het is bestemd. Er wordt nadrukkelijk gewezen op de regels voor zoekmachineoptimalisatie zoals die gelden bij de zoekmachine-exploitanten.

8. Software Accessibility

 • 8.1. rankingCoach garandeert een bereikbaarheid van de software “rankingCoach” software van 98% gemiddeld per jaar.
 • 8.2. Deze verplichting geldt niet als er sprake is overmacht, zoals stroomuitval, brand, natuurgeweld. In het geval van overmacht zal rankingCoach er alles aan doen om de uitval zo beperkt mogelijk te houden.

9. Aansprakelijkheid

 • 9.1. rankingCoach is aansprakelijk voor:
  • 9.1.1. onbeperkt naar de wettelijke bepalingen voor schade aan lijf en leden en gezondheid, die door nalatige of opzettelijke wanprestatie rusten en naar de wettelijke productaansprakelijkheid.
  • 9.1.2. voor schade, die op opzettelijk of grove nalatige contractovertredingen rusten en op misleiding. In deze gevallen is de aansprakelijkheid voor schadevergoeding begrenst op voorzienbare typische schade, voor zover rankingCoach niet met opzet gehandeld heeft. Bij lichte nalatigheid is rankingCoach alleen aansprakelijk voor zaak- en vermogensschade bij overtreding van wezenlijke contractverplichtingen.
  • 9.1.3. voor schade, die door gewone nalatigheid veroorzaakt wordt, voor zover deze nalatigheid een overtreding van belangrijke contractuele verplichtingen betreft. De aansprakelijkheid van rankingCoach is begrenst tot de typische voorzienbare schade die met de overeenkomst verbonden zijn.
 • 9.2. Een doorlopende aansprakelijkheid van rankingCoach is zonder rekening te houden met de rechtsgelijkheid van de te gelde makende aanspraak uitgesloten..
 • 9.3. De aansprakelijkheid van rankingCoach is ook uitgesloten, als rankingCoach zijn contractuele verplichtingen niet na kan komen door een wanprestatie van een leverancier of dienstenaanbieder.

10. Kwijtschelding

Indien een derde rankingCoach aansprakelijk stelt voor onwettige handelingen van een klant, stelt de klant de vordering van verschillende aanspraken, waaronder de kosten van rechtsbijstand, vrij. Doorlopende schadevergoedingsaanspraken van rankingCoach blijven hiervan onberoerd.

11. Verbod van overdracht

De overdracht van aanspraken van de klant naar derden is slechts na voorafgaande schriftelijke toestemming van rankingCoach geldig. In alle andere gevallen is overdracht niet toegestaan.

12. Slotbepalingen

 • 12.1. Geldig recht is uitsluitend van de Bondsrepubliek Duitsland. Indien een koopverdrag van toepassing is, is het Weense Koopverdrag uitgesloten.
 • 12.2. Voor alle geschillen voortvloeiende uit deze overeenkomst, is uitsluitend het recht van toepassing waar rankingCoach gezeteld is in Duitsland.
 • 12.3. Plaats van handeling is de waar rankingCoach gezeteld is in Duitsland.
 • 12.4. Wijzigingen en aanvullingen van deze overeenkomst dienen uitsluitend in schriftvorm. Dat geldt ook voor wijzigingen van dit voorschrift.
 • 12.5. Er bestaan geen nevenafspraken.
 • 12.6. Afwijkende bedrijfsbepalingen van de klant zijn alleen dan geldig, indien deze door rankingCoach vooraf schriftelijk zijn bevestigd. Tegenbevestigingen van de klant op grond van haar bedrijfsbepalingen worden hiermee uitdrukkelijk tegengesproken. De bedrijfsbepalingen van rankingCoach gelden ook dan, wanneer rankingCoach op de hoogte was van de afwijkende bedrijfsbepalingen of algemene voorwaarden van de klant en de opdracht toch aanneemt
 • 12.7. rankingCoach behoudt zich het recht voor deze AV, zonder opgaaf van redenen, te veranderen, tenzij het voor de klant niet acceptabel is. rankingCoach zal de klant over de veranderde AV terstond in kennis stellen. Als de klant de nieuwe AV niet binnen 2 weken afwijst, zijn de nieuwe AV voor de klant van toepassing.
 • 12.8. Indien één of enkele van de hiervoor genoemde artikelen geheel of gedeeltelijk nietig zijn of worden, wordt de geldigheid van de overige artikelen daardoor niet aangetast. In plaats van het nietige (gedeeltelijke) artikel, geldt dan het algemeen recht.


rankingCoach, geldig vanaf maart 2014