Regulamin

rankingCoach GmbH o korzystaniu z oprogramowania „rankingCoach”

1. Zakres stosowania

 • 1.1. Następujące ogólne warunki handlowe (OWH) regulują stosunki umowne pomiędzy firmą rankingCoach GmbH c/o wework, Pilgrimstraße 6, 50674 Kolonia, Niemcy (dalej: rankingCoach) a jej klientami (dalej: Klient).
 • 1.2. Klientem jest każdy przedsiębiorca (§ 14 BGB). Przedsiębiorcą jest osoba fizyczna lub prawna albo spółka osobowa posiadająca zdolność prawną, która przy zawieraniu transakcji prawnej działa w ramach wykonywania swojej działalności gospodarczej lub samodzielnej działalności zawodowej.
 • 1.3. Odmienne warunki klienta są skuteczne tylko wtedy, gdy zostaną potwierdzone na piśmie przez rankingCoach. Przeczące potwierdzenie klienta oraz odniesienie do warunków klienta są niniejszym wyraźnie odrzucane. Warunki handlowe rankingCoach obowiązują również wtedy, gdy rankingCoach przyjmie zlecenie klienta ze świadomością, że warunki handlowe klienta są sprzeczne lub odbiegają od jego ogólnych warunków handlowych.
 • 1.4. rankingCoach zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszych warunków handlowych w każdej chwili bez podania przyczyn, chyba że zmiana nie jest uzasadniona dla klienta. rankingCoach poinformuje klienta o zmianach w warunkach handlowych w odpowiednim czasie. Jeśli w ciągu dwóch tygodni od powiadomienia Klient nie zgłosi zastrzeżeń co do możliwości zastosowania nowych OWH, zmienione OWH są uważane za zaakceptowane przez Klienta.

2. Język umowy;

 • 2.1. Do zawarcia umowy dostępne są następujące języki: niemiecki, angielski, hiszpański, włoski, portugalski, francuski, polski i niderlandzki.
 • 2.2. Niniejsze Ogólne Warunki Handlowe nie będą zapisywane oddzielnie. Są one dostępne w każdej chwili na stronie internetowej www.rankingcoach.com.

3. Zawarcie umowy

 • 3.1. rankingCoach oferta jest skierowana wyłącznie do klientów komercyjnych.
 • 3.2 Umowa zawierana jest poprzez rejestrację i logowanie klienta na stronie internetowej www.rankingcoach.com oraz potwierdzenie rejestracji przez rankingCoach.

4. Przedmiot realizacji rankingCoach

 • 4.1. rankingCoach udostępnia Klientom produkt "rankingCoach" w różnych wersjach (zwany dalej "Produktem") na swojej stronie internetowej www.rankingcoach.com (zwanej dalej "Platformą"). Produkt oferuje różne pomoce techniczne, za pomocą których Klient może zoptymalizować swój marketing internetowy. Dokładny opis usługi jest podawany przy rejestracji Klienta.
 • 4.2. Warunkiem korzystania z produktu jest istniejący dostęp do Internetu i korzystanie z najnowszej wersji przeglądarek Mozilla Firefox, Google Chrome, Apple Safari lub Microsoft Edge. Użyteczność platformy w innych przeglądarkach i starszych wersjach nie może być zagwarantowana przez rankingCoach.
 • 4.3. Klient akceptuje fakt, że korzystanie z produktu odbywa się przez niego samego, a rankingCoach jest tylko wsparciem w osiągniętym sukcesie w postaci możliwego do zweryfikowania usprawnionego marketingu.

5. Okres obowiązywania umowy; wypowiedzenie

 • 5.1. Długość umowy jest wyświetlana Klientowi podczas rejestracji; Klient może ją tam wybrać.
 • 5.2. Umowa jest automatycznie odnawiana na uzgodniony okres, jeśli nie zostanie anulowana w okresie wypowiedzenia określonym w punkcie 5.3.
 • 5.3. Umowa może zostać anulowana w każdej chwili, z zachowaniem co najmniej siedmiodniowego okresu wypowiedzenia do końca danego okresu umowy.
 • 5.4. Anulowanie umowy jest możliwe online w ramach platformy rankingCoach (www.rankingcoach.com), drogą pocztową na adres firmy (rankingCoach GmbH c/o wework, Pilgrimstraße 6, 50674 Kolonia, Niemcy) lub pocztą elektroniczną na adres support-pl@rankingcoach.com. Wyjaśnienia dotyczące wypowiedzenia online można znaleźć pod następującym linkiem: https://help.rankingcoach.com/en/articles/3068373-wie-kundige-ich..
 • 5.5. Prawo do odwołania bez uprzedzenia z ważnego powodu i ze skutkiem natychmiastowym pozostaje nienaruszone dla obu stron. Istotny powód w imieniu rankingCoach występuje w szczególności w przypadku, gdy klient nie wywiązuje się z płatności za więcej niż dwa miesiące.

6. Darmowa wersja próbna

 • 6.1. Dla agencji i partnerów nie ma w pakiecie bezpłatnego okresu próbnego.
 • 6.2. Jeśli Klient nie anuluje wersji próbnej w okresie próbnym, okres umowy zostanie automatycznie przedłużony. Umowa zależy od wersji, okresu umowy oraz okresu płatności wybranego przez Klienta i jest wyświetlana Klientowi podczas składania zamówienia oraz w sekcji zarządzania umową w ramach aplikacji.

7. Obowiązki Klienta

 • 7.1. Klient jest zobowiązany do niezwłocznego dokonania zmian w swoim profilu Klienta w zakresie adresu, numeru telefonu, adresu e-mail oraz połączenia karty kredytowej/rachunku.
 • 7.2. Klient zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy danych dostępowych do platformy "rankingCoach" i nie przekazywania ich osobom trzecim.
 • 7.3. W przypadku wskazania przez Klienta karty kredytowej jako środka płatniczego, Klient upoważnia rankingCoach wobec instytucji finansowej, która wydała kartę kredytową Klienta, do inicjowania zaległych płatności zgodnie z ustaleniami umownymi pomiędzy rankingCoach a Klientem.
 • 7.4. Google Ads:
 • 7.4. Meta Ads:
  • Nawet jeśli korzystasz z rankingCoach do skonfigurowania kampanii Meta Ads, konieczne jest przestrzeganie zasad i wytycznych Meta Ads. Niezastosowanie się może skutkować odrzuceniem reklamy przez firmę Meta Ads. Aby uzyskać pełne zrozumienie zasad Meta Ads, zobacz https://transparency.fb.com/pl-pl/policies/ad-standards/.

8. Wynagrodzenie; termin wymagalności; domyślnie

 • 8.1. Płatność za korzystanie z produktu następuje na podstawie wybranego przez Klienta terminu umowy i okresu płatności i jest wyświetlana Klientowi przy składaniu zamówienia w sekcji administracji zamówienia w ramach platformy.
 • 8.2. Podane opłaty są cenami netto powiększonymi o ewentualny podatek.
 • 8.3. Opłata za korzystanie z produktu jest należna na początku uzgodnionego okresu umownego wraz z fakturą. W przypadku automatycznego przedłużenia umowy (punkt 5.2), uzgodniona opłata jest ponownie należna w tej samej wysokości w momencie automatycznego przedłużenia.
 • 8.4. Pierwsza faktura jest wysyłana pocztą elektroniczną na adres e-mail podany przez Klienta podczas rejestracji. Kolejne faktury są przechowywane w profilu Klienta w ramach platformy.
 • 8.5. Płatność dokonywana jest zgodnie z metodą płatności wybraną przez Klienta podczas rejestracji.
 • 8.6. W przypadku, gdy w ciągu siedmiu dni od daty wymagalności faktury uzgodniona opłata nie może być pobrana od Klienta lub w przypadku płatności przelewem na konto rankingCoach, rankingCoach jest uprawniony do zablokowania dostępu do platformy bez uprzedniego powiadomienia. rankingCoach zastrzega sobie prawo do dochodzenia dalszych roszczeń z tytułu zwłoki w płatności. Po zapłaceniu należnej kwoty, rankingCoach natychmiast odblokowuje platformę.

9. Google Ads jako usługa dodatkowa; Wynagrodzenie; System kredytowy

 • 9.1. W ramach produktu Klient może również dodatkowo rezerwować na Google reklamy, tzw. Google Ads (dalej reklamy Google), jako dodatkową usługę.
 • 9.2. Umieszczanie i płatność za reklamę Google odbywa się w ramach konta Klienta.
 • 9.3. Do płatności Google Ads Budgets Klient posiada oddzielnie zarządzany przedpłacony kredyt z automatycznym doładowaniem w wysokości ustalonego miesięcznego budżetu. Po przekroczeniu limitu kredytowego w wysokości 30% miesięcznego budżetu reklamowego, automatycznie przeprowadzane jest nowe doładowanie. Automatyczne doładowanie może być w każdej chwili wyłączone poprzez wstrzymanie reklam.
 • 9.4. rankingCoach może pobierać procentową opłatę administracyjną w Google Ads Budget. Wysokość opłaty administracyjnej zostanie podana klientowi z wyprzedzeniem w momencie dokonywania rezerwacji oraz w sekcji raportów platformy.
 • 9.5. W przypadku, gdy w momencie anulowania rezerwacji przez Klienta lub rankingCoach na profilu Klienta nadal znajduje się kredyt reklam Google, Klient może żądać zapłaty od rankingCoach. Po upływie 90 dni od daty skuteczności rezygnacji, roszczenie Klienta wygasa.

10. Kompensacja, prawo zatrzymania

 • 10.1 Klient może potrącać roszczenia wzajemne z roszczeniami o zapłatę rankingCoach tylko wtedy, gdy są one wyraźnie uznane przez rankingCoach, bezsporne lub prawnie wiążące.
 • 10.2 Klient może dochodzić prawa do odmowy wykonania lub prawa zatrzymania tylko wtedy, gdy prawo to wynika z tego samego stosunku umownego, co roszczenie rankingCoach.

11. Dostępność platformy

W ramach możliwości technicznych, rankingCoach dąży do stałego dostarczania produktu. Jednak kwestie konserwacji, bezpieczeństwa lub przepustowości, które nie leżą w gestii rankingCoach, mogą prowadzić do krótkoterminowych zakłóceń lub czasowego zawieszenia platformy. W związku z tym, klient przyznaje, że stała dostępność platformy rankingCoach nie może być zagwarantowana technicznie.

12. Odpowiedzialność

 • 12.1 Za roszczenia z tytułu szkód spowodowanych przez rankingCoach, jego przedstawiciela prawnego lub innych przedstawicieli, rankingCoach ponosi odpowiedzialność bez ograniczeń:
  • w przypadku uszkodzenia życia, ciała lub zdrowia,
  • w przypadku umyślnego lub rażąco niedbałego naruszenia obowiązków,
  • w przypadku obietnic gwarancyjnych, jeśli zostały one uzgodnione, lub
  • w zakresie, w jakim otwarty jest zakres stosowania ustawy o odpowiedzialności za produkt.
 • 12.2 W przypadku naruszenia istotnych zobowiązań umownych, których spełnienie jest warunkiem prawidłowego wykonania umowy i na których przestrzeganie użytkownik może się regularnie powoływać (zobowiązania kardynalne umowy) z powodu lekkiego zaniedbania ze strony rankingCoach, jego prawnych przedstawicieli lub zastępców, wysokość odpowiedzialności jest ograniczona do szkody przewidywalnej w momencie zawarcia umowy, której wystąpienia należy się spodziewać.
 • 12.3 W przeciwnym razie roszczenia o odszkodowanie są wykluczone.

13. Zwolnienie

Jeżeli i w zakresie, w jakim osoba trzecia dochodzi roszczeń wobec rankingCoach na podstawie bezprawnych działań klienta, klient na pierwsze żądanie zwolni rankingCoach z wszelkich roszczeń, w tym z uzasadnionych kosztów obrony prawnej. Dalsze roszczenia odszkodowawcze rankingCoach pozostają tym samym nienaruszone.

14. Postanowienia końcowe

 • 14.1. Obowiązuje wyłącznie prawo Republiki Federalnej Niemiec.
 • 14.2 Wyłącznym miejscem jurysdykcji dla wszystkich sporów wynikających z tego stosunku umownego jest siedziba firmy rankingCoach w Niemczech.
 • 14.3. Miejscem wykonania jest siedziba firmy rankingCoach w Niemczech.

rankingCoach, stan: Grudzień 2020