Ogólne warunki handlowe

rankingCoach na korzystanie z oprogramowania „rankingCoach”

Uwaga wstępna

Następujące ogólne warunki handlowe regulują stosunki umowne między rankingCoach GmbH przy Brügelmannstraße 5, 50679 Kolonia (tutaj zwanym: rankingCoach), a ich zleceniodawcami (tutaj zwanymi: klienci).  rankingCoach umożliwia optymalizowanie strony internetowej klienta za pomocą produktu „rankingCoach”, tak aby w szczególności wyszukiwarki miały do niej lepszy dostęp. Przez to możliwe jest osiągnięcie lepszego pozycjonowana w wynikach wyszukiwania.

1. Przedmiot świadczenia

 • 1.1. Przedmiotem niniejszej umowy jest zapewnienie dostępu do oprogramowania „rankingCoach” na czas trwania umowy.
 • 1.2. Wraz z zawarciem umowy klient otrzymuje prawo do - niewyłącznego, do okresu obowiązywania umowy czasowo ograniczonego, bez możliwości przenoszenia oraz licencjonowania - korzystania z programu „rankingCoach” w jego aktualnej wersji.
 • 1.3. Oprogramowanie „rankingCoach” jest dostępne w różnych wersjach z różnym stopniem wydajności. Odpowiedni zakres usług jest widoczny przy porównaniu różnych wersji (/pl-pl/wersje).
 • 1.4. rankingCoach zapewnia klientowi oprogramowanie „rankingCoach” zwane „oprogramowaniem jako usługą”, czyli poprzez zdalny dostęp za pośrednictwem witryny www.rankingcoach.com.
 • 1.5. Warunkiem korzystania z oprogramowania „rankingCoach” jest istniejący dostęp do Internetu i korzystanie z najnowszej wersji przeglądarki Mozilla Firefox, Google Chrome lub Microsoft Internet Explorer. Funkcjonalność oprogramowania w innych przeglądarkach i starszych wersjach nie może być zagwarantowana przez rankingCoach.
 • 1.6. Pomoc techniczna dla oprogramowania „rankingCoach” jest realizowana tylko przez wysłanie wiadomości na e-mail support-pl@rankingcoach.com lub za pomocą odpowiedniej funkcji w oprogramowaniu.
 • 1.7. Program „rankingCoach” zawiera wytyczne i instrukcje, które umożliwiają klientowi przeprowadzenie działań optymalizujących wyszukiwarki na stronie internetowej (optymalizacja on-page) i w Internecie (optymalizacja off-page). rankingCoach nie ponosi odpowiedzialności za realizację tych działań przez klientów.

2. Zawarcie umowy

Umowa na korzystanie z usług rankingCoach zostaje aktywowana po zarejestrowaniu się klienta za pośrednictwem strony internetowej /pl-pl i potwierdzeniem rejestracji przez rankingCoach.

3. Bezpłatny okres próbny w wersji rankingCoach Pro

 • 3.1. Klient może bezpłatnie przetestować program „rankingCoach” tylko w wersji standardowej do 14 dni od daty zawarcia umowy. Faza testowa nie istnieje w wersji Agencja. Nie istnieje również w usłudze rankingCoach 360.
 • 3.2. rankingCoach ma prawo do wypowiedzenia umowy z klientem w dowolnym czasie, w ramach bezpłatnego okresu próbnego, ze skutkiem natychmiastowym; w szczególności wtedy, gdy podczas logowania podane zostały błędne informacje lub zdolność kredytowa klienta z perspektywy rankingCoach nie jest wystarczająca.
 • 3.3. Klient ma prawo do odstąpienia od umowy w ramach bezpłatnego okresu próbnego w wersji standardowej w dowolnym czasie. Umowa może zostać rozwiązana poprzez wysłanie wiadomości e-mail na: support-pl@rankingcoach.com.
 • 3.4. Jeśli umowa w wersji standardowej nie zostanie rozwiązana w ciągu bezpłatnego okresu testowego, zostanie wtedy automatycznie przedłużona w formie płatnej umowy zgodnie z następującymi warunkami.

4. Okres obowiązywania umowy, wypowiedzenie, odszkodowanie

 • 4.1. Okres umowy zostanie wyświetlony klientowi podczas rejestracji.
 • 4.2. Umowa zostanie automatycznie przedłużona na uzgodniony czas trwania, o ile nie została rozwiązana w terminie określonym w ppkt 4.3.
 • 4.3. Umowa może zostać rozwiązana w okresie siedmiu dni do zakończenia obowiązywania umowy. W wersji agencyjnej umowę można anulować w dowolnym momencie, z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem.
 • 4.4. Umowa może zostać wypowiedziana w formie pisemnej pocztą lub mailem na support-pl@rankingcoach.com.
 • 4.5. Prawo do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym z ważnego powodu pozostaje nienaruszone. Ważny powód istnieje dla rankingCoach w szczególności wtedy, gdy:
  • 4.5.1. klient nie wywiązuje się ze swoich zobowiązań płatniczych mimo ponaglenia lub ostatecznie odmawia dalszych płatności,
  • 4.5.2. w odniesieniu do klienta został złożony wniosek o wszczęcie postępowania upadłościowego,
  • 4.5.3. klient narusza zobowiązania zgodne z niniejszymi ogólnymi warunkami handlowymi.

5. Opłata, termin płatności i opóźnienie

 • 5.1. Opłata za korzystanie z oprogramowania „rankingCoach” zależy od wersji i długości kontraktu wybranego przez klienta, oraz jest wyświetlana klientowi podczas jego rejestracji.
 • 5.2. Określone opłaty są cenami netto + VAT.
 • 5.3. Opłata za korzystanie z oprogramowania „rankingCoach” jest pobierana wraz z początkiem uzgodnionego okresu umowy. W przypadku automatycznego przedłużenia umowy, opłata w tej samej wysokości przypada w momencie automatycznego jej przedłużenia (ppkt 4.2.).
 • 5.4. Użytkownik otrzyma pierwszą fakturę za prowadzenie konta za pośrednictwem wiadomości na podany podczas rejestracji adres e-mail. Kolejne faktury będą przechowywane w postaci faktury elektronicznej na koncie użytkownika „rankingCoach”.
 • 5.5. Płatność jest dokonywana według wybranej przez użytkownika podczas rejestracji metody płatności.
 • 5.6. W przypadku, gdy uzgodniona opłata nie może zostać pobrana z konta klienta, lub gdy płatność przelewem bankowym na konto rankingCoach nie została dokonana w terminie siedmiu dni od dnia wystawienia faktury (ppkt 5.4.), rankingCoach ma prawo do zablokowania klientowi dostępu do oprogramowania „rankingCoach” bez wcześniejszego uprzedzenia. rankingCoach zastrzega sobie prawo do wysuwania dalszych roszczeń z tytułu opóźnienia w płatności.

6. Odszkodowanie, prawo do zatrzymania

 • 6.1. Klient może otrzymać odszkodowanie ze strony rankingCoach tylko jeśli zostanie ono przez rankingCoach wyraźnie rozpoznane jako należne klientowi oraz jest bezsporne lub wiążące prawnie.
 • 6.2. Klient może odmówić dalszego wykonywania usług przez rankingCoach lub prawa zatrzymania tylko w ramach postanowień umowy.

7. Obowiązki klienta

 • 7.1. Klient jest zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia o zmianie swojego adresu, numeru telefonu, adresu e-mail oraz danych karty kredytowej lub konta bankowego.
 • 7.2. Klient jest zobowiązany do przechowywania danych dostępu do oprogramowania „rankingCoach” w tajemnicy i nie ujawniania ich osobom trzecim.
 • 7.3. Klient jest zobowiązany do korzystania z narzędzia „rankingCoach” tylko w ramach określonych funkcji oprogramowania. Przy tym obowiązują zasady optymalizacji dla wyszukiwarek internetowych ustalone przez operatorów wyszukiwarek.

8. Dostępność oprogramowania

 • 8.1. rankingCoach umożliwia dostępność oprogramowania „rankingCoach” przez 98% czasu rocznie.
 • 8.2. Obowiązek ten nie ma zastosowania w przypadkach wystąpienia siły wyższej, np. podczas przerwy w dostawie prądu, pożaru, klęsk żywiołowych. W przypadkach działania siły wyższej, rankingCoach stara się zminimalizować czas przestoju.

9. Odpowiedzialność

 • 9.1. rankingCoach jest odpowiedzialny:
  • 9.1.1. za przestrzeganie przepisów prawnych dotyczących utraty życia, uszkodzenia ciała i zdrowia, będących skutkiem zaniedbania lub umyślnego niewywiązania się z obowiązków, zgodnie z ustawą o odpowiedzialności za produkty.
  • 9.1.2. za szkody będące skutkiem rażącego zaniedbania lub umyślnego naruszenia postanowień umowy i działania w złej wierze. Odpowiedzialnoś za szkody ogranicza się do możliwych do przewidzenia, występujących typowo szkód w tych przypadkach, o ile rankingCoach nie działał umyślnie. Jeśli zaniedbanie jest nieznaczne, rankingCoach odpowiada jedynie za uszkodzenie własności i straty finansowe będące wynikiem naruszenia istotnych zobowiązań umowy;
  • 9.1.3. za złamanie postanowień umowy lub zobowiązań, wynikających z zaniedbania, ale tylko jeśli zaistniałe szkody są możliwe do przewidzenia i związane z umowa.
 • 9.2. Nie uwzględnia się wszelkiej dalszej odpowiedzialności rankingCoach, bez względu na charakter prawny domniemanego roszczenia. W przypadkach, kiedy odpowiedzialność rankingCoach jest wykluczona lub ograniczona, od osobistej odpowiedzialności wolni są też pracownicy, przedstawiciele i pośrednicy rankingCoach.
 • 9.3. Odpowiedzialność rankingCoach jest również wykluczona wtedy, gdy rankingCoach nie może spełnić swego umownego zobowiązania z powodu nienależytego wykonania czynności przez dostawców towarów lub usługodawców.

10. Zwolnienie

Jeżeli osoba trzecia wysuwa roszczenie wobec rankingCoach z powodu bezprawnego działania klienta rankingCoach, klient ten zwalnia rankingCoach ze wszystkich zobowiązań, łącznie z wszelkimi kosztami obrony prawnej.

11. Zakaz cesji

Zrzeczenie się roszczeń przez klienta na rzecz osoby trzeciej jest dozwolone wyłącznie za uprzednią pisemną zgodą rankingCoach. Jeżeli roszczenia nie poprzedza pisemna zgoda rankingCoach, jest ono uważane za nieważne.

12. Postanowienia końcowe

 • 12.1. Obowiązuje prawo Federalnej Republiki Niemiec. Jeżeli zastosowanie mają poszczególne krajowe prawa sprzedaży, Konwencja Nardów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów jest wykluczona.
 • 12.2. Wyłącznym miejscem jurysdykcji dla wszelkich sporów wynikających z tego stosunku umownego jest siedziba rankingCoach w Niemczech.
 • 12.3. Miejscem świadczenia usług jest siedziba rankingCoach w Niemczech.
 • 12.4. Zmiany i uzupełnienia do umowy po jej podpisaniu wymagają formy pisemnej. To samo dotyczy zmiany niniejszego rozporządzenia.
 • 12.5. Dodatkowe porozumienia umowne nie istnieją.
 • 12.6. Odbieganie od warunków handlowych przez klienta będzie uzasadnione jedynie wtedy, gdy poszczególne przypadki zostaną potwierdzone w formie pisemnej przez rankingCoach. rankingCoach zastrzega sobie prawo weta w stosunku do wszelkich proponowanych zmian w warunkach handlowych. Przyjmuje się, że niniejsze warunki handlowe zostały zaakceptowane przez klienta, nawet jeśli odbiegają one od jego gólnych warunków handlowych.
 • 12.7. rankingCoach zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu w dowolnym czasie bez podania przyczyny, chyba że zmiana ta nie jest do zaakceptowania przez klienta. rankingCoach powiadomi klienta o wszelkich zmianach ogólnych warunków handlowych. Jeśli klient nie sprzeciwi się obowiązywaniu nowych zasad i warunków w ciągu dwóch tygodni od zgłoszenia tych zmian, regulamin o ogólnych warunkach handlowych uważa się za zaakceptowany przez klienta.
 • 12.8. Jeżeli jeden, lub więcej, z niniejszych warunków zostanie w całości lub częściowo pozbawiony mocy prawnej, nie ma to wpływu na ważność pozostałych postanowień. W miejsce pozbawionego mocy prawnej postanowienia i dopóki nowe warunki nie zostaną znowelizowane, zastosowanie maja odpowiednie aktualne przepisy prawne.


rankingCoach, stan: styczeń 2014