Regulamin

rankingCoach GmbH o korzystaniu z oprogramowania „rankingCoach”

Uwagi wstępne

Poniższe Ogólne warunki regulują stosunek umowny pomiędzy rankingCoach Gmbh, Brügelmannstrasse 3, 50679, Kolonia (dalej: rankingCoach) a jego klientami (dalej: klienci). Oprogramowanie rankingCoach jest skierowane wyłącznie do klientów komercyjnych.

1. Artykuł serwisowy

 • 1.1. Przedmiotem niniejszej umowy jest zapewnienie dostępu do oprogramowania „rankingCoach” przez ograniczony czas w okresie obowiązywania umowy.
 • 1.2. Po zawarciu umowy klient otrzymuje niewyłączne, niezbywalne i niepodlegające sublicencjonowaniu prawo do korzystania z oprogramowania „rankingCoach” w zakupionej przez niego wersji.
 • 1.3. Oprogramowanie „rankingCoach” jest oferowane w różnych wersjach z różnym zakresem usług. Odpowiedni zakres usług można zobaczyć na podstawie porównania wersji https://www.rankingcoach.com/pl-pl.
 • 1.4. rankingCoach zapewnia klientowi oprogramowanie „rankingCoach” jako tak zwane „Oprogramowanie jako usługa”, tj. zdalny dostęp do oprogramowania za pośrednictwem strony internetowej https://www.rankingcoach.com/pl-pl.
 • 1.5. Warunkiem korzystania z oprogramowania „rankingCoach” jest dostęp do Internetu i używanie najnowszej wersji przeglądarek Mozilla Firefox, Google Chrome, Apple Safari lub Microsoft Edge. rankingCoach nie może zagwarantować użyteczności oprogramowania w starszych wersjach tych przeglądarek i innych przeglądarek.
 • 1.6. Usługa wsparcia klienta dla oprogramowania „rankingCoach” jest świadczona wyłącznie przez e-mail na support-pl@rankingcoach.com lub za pośrednictwem funkcji wsparcia podczas korzystania z oprogramowania przez tzw. okno “czatu”.

2. Formacja kontraktu

Umowa o korzystanie z „rankingCoach” obowiązuje po rejestracji klienta za pośrednictwem strony internetowej https://www.rankingcoach.com/pl-pl i po potwierdzeniu rejestracji przez rankingCoach.

3. Bezpłatna wersja próbna rankingCoach

rankingCoach oferuje bezpłatny okres próbny dla poszczególnych wersji programu przez ograniczony czas oraz przy ograniczonej możliwości korzystania z poszczególnych funkcji. Liczba dostępnych dni próbnych jest przekazywana klientowi podczas przetwarzania i potwierdzania zamówienia danej subskrypcji.

 • 3.1. Okres próbny nie istnieje dla wersji rankingCoach Agencja oraz dla wersji rankingCoach 360.
 • 3.2. rankingCoach jest uprawniony do rozwiązania umowy z klientem w dowolnym czasie w ramach bezpłatnego okresu próbnego bez powiadomienia, zwłaszcza jeśli klient podał nieprawdziwe informacje podczas rejestracji lub zdolność kredytowa klienta nie jest wystarczająca.
 • 3.3. Klient może rozwiązać umowę w dowolnym momencie w ramach bezpłatnego okresu próbnego. Anulowanie może zostać dokonane online samodzielnie w narzędziu lub poprzez kontakt na czacie na naszej stronie lub poprzez e-mail support-pl@rankingcoach.com.
 • 3.4. W chwili, kiedy umowa nie została rozwiązana w okresie próbnym, będzie automatycznie kontynuowana na kolejny okres, zgodnie z podanymi warunkami.

4. Czas trwania umowy, rozwiązanie umowy i odszkodowanie

 • 4.1. Czas trwania umowy zostanie wskazany klientowi przy rejestracji.
 • 4.2. Umowa zostaje automatycznie przedłużona o uzgodniony czas trwania, jeżeli nie zostanie wypowiedziana w terminie określonym w punkcie 4.3.
 • 4.3. Umowa może zostać rozwiązana w każdej chwili z zachowaniem okresu wypowiedzenia wynoszącego co najmniej siedem dni do końca danego okresu obowiązywania umowy.
 • 4.4. Umowa może zostać rozwiązana online w ramach oprogramowania RankingCoach, drogą pocztową na adres firmy lub drogą elektroniczną na adres support-pl@rankingcoach.com.
 • 4.5. Prawo do wypowiedzenia umowy bez wypowiedzenia z ważnego powodu i ze skutkiem natychmiastowym pozostaje nienaruszone. Ważnym powodem ze strony rankingCoach może być, jeżeli:
  • 4.5.1. klient nie wywiązuje się ze swoich zobowiązań płatniczych pomimo upomnienia lub odmawia dalszych płatności,
  • 4.5.2. zostaje złożony wniosek o otwarcie postępowania upadłościowego przeciwko klientowi,
  • 4.5.3. klient naruszył zobowiązania istniejące w niniejszych warunkach.

5. Płatność, termin płatności i domyślne

 • 5.1. Opłata za korzystanie z oprogramowania „rankingCoach” zależy od wersji wybranej przez klienta, czasu trwania umowy i okresu płatności i jest wyświetlana klientowi wraz z jego zamówieniem oraz w sekcji “Abonamenty” w oprogramowaniu.
 • 5.2. Podane opłaty są cenami netto plus podatek VAT.
 • 5.3. Opłata za korzystanie z oprogramowania „rankingCoach” jest pobierana na początku uzgodnionego okresu umowy. W przypadku automatycznego przedłużenia (klauzula 4.2) uzgodniona płatność będzie pobrana w dniu automatycznego przedłużenia, o tę samą kwotę.
 • 5.4. Pierwsza faktura zostanie wystawiona pocztą elektroniczną na adres e-mail podany przez klienta podczas rejestracji. Kolejne faktury będą przechowywane w oprogramowaniu „rankingCoach”.
 • 5.5. Płatność zostanie dokonana zgodnie z metodą płatności wybraną przez klienta przy rejestracji.
 • 5.6. rankingCoach ma prawo zablokować dostęp do oprogramowania „rankingCoach” bez uprzedniego powiadomienia klienta w przypadku, gdy uzgodniona opłata nie może zostać pobrana od klienta lub nie będzie możliwości jej pobrania na koncie rankingCoach w ciągu siedmiu dni od wystawienia faktury (klauzula 5.4.). rankingCoach rezerwuje prawo do egzekwowania dalszych roszczeń z powodu opóźnień w płatnościach.
 • 5.7. W zależności od wybranej wersji rankingCoach, klient ma również możliwość tworzenia płatnych reklam Google za pomocą oprogramowania rankingCoach. Tworzenie i płatność za reklamy odbywa się za pośrednictwem rankingCoach. Płatność budżetu reklam Google jest naliczana za pomocą osobno zarządzanego kredytu przedpłaconego z automatycznymi doładowaniami w wysokości ustalonego budżetu miesięcznego. Jak tylko kredyt klienta spadnie poniżej 30% szacowanego miesięcznego zużycia budżetu, nowe doładowanie jest dokonywane automatycznie. Automatyczne ładowanie można w każdej chwili wyłączyć, wstrzymując reklamy.
 • 5.8. rankingCoach może pobierać procentową opłatę administracyjną od budżetu reklam Google. Kwota opłaty administracyjnej jest w przejrzysty sposób ukazywana klientowi w momencie dokonywania rezerwacji i raportowania.

6. Odszkodowanie i prawo do zatrzymania

 • 6.1. Klient może otrzymać odszkodowanie od roszczeń płatniczych ze strony rankingCoach, jeśli zostanie to wyraźnie potwierdzone przez rankingCoach, i jeśli jest to bezsporne lub prawnie wiążące.
 • 6.2. Klient może jedynie dochodzić prawa do odmowy świadczenia lub prawa do zatrzymania, ponieważ prawo wynika z tego samego stosunku umownego, jak roszczenia ze strony rankingCoach.

7. Obowiązek klienta

 • 7.1. Klient jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić rankingCoach o wszelkich zmianach adresu, numeru telefonu, adresu e-mail i danych karty kredytowej lub konta.
 • 7.2. Klient jest zobowiązany do przechowywania danych dostępu do oprogramowania „rankingCoach” jako prywatnego i nieujawniania danych logowania osobom trzecim.
 • 7.3. Klient jest zobowiązany do używania oprogramowania „rankingCoach” tylko w ramach określonej sekwencji programu. Zasady optymalizacji pod kątem wyszukiwarek są wyraźnie określone przez operatorów wyszukiwarek.

8. Dostępność oprogramowania

 • 8.1. rankingCoach zapewnia 98% średniej rocznej dostępności oprogramowania „rankingCoach”.
 • 8.2. Obowiązek ten nie będzie obowiązywał w przypadku okoliczności łagodzących, takich jak awarie zasilania, pożary lub klęski żywiołowe itp. W przypadku takich wydarzeń rankingCoach będzie dążył do maksymalnego ograniczenia przestojów.

9. Odpowiedzialność

 • 9.1. rankingCoach odpowiada za:
  • 9.1.1. przepisy prawne dotyczące szkód w “życiu, ciele i zdrowiu” produktu, spowodowane niedbałym lub umyślnym naruszeniem obowiązków wynikających z ustawy o odpowiedzialności za produkt,
  • 9.1.2. szkody wynikające z umyślnego lub rażącego niedbalstwa w stosunku do umowy lub oszustwa. W takich przypadkach odpowiedzialność za szkody jest ograniczona do przewidywalnej, zwykle występującej szkody, chyba że rankingCoach nie działał umyślnie. W przypadku lekkiego zaniedbania rankingCoach ponosi odpowiedzialność za szkody majątkowe i straty finansowe, jedynie w przypadku naruszenia istotnych zobowiązań umownych,
  • 9.1.3. szkody spowodowane przez zwykłe niedbałe naruszenia umowy lub zobowiązań, ale tylko wtedy, gdy szkody są zazwyczaj związane z umową i są przewidywalne.
 • 9.2. Wszelka dalsza odpowiedzialność ze strony rankingCoach jest wykluczona, niezależnie od charakteru prawnego roszczenia. Wszędzie tam, gdzie odpowiedzialność rankingCoach jest wykluczona lub ograniczona, dotyczy to również wszystkich osobistych zobowiązań jej pracowników, przedstawicieli i agentów.
 • 9.3. Wszelkie zobowiązania ze strony rankingCoach są również wyłączone w przypadku, gdy umowne zobowiązania rankingCoach nie mogą zostać utrzymane z powodu niewłaściwego działania dostawcy lub usługodawcy.

10. Zwolnienie

Jeśli w zakresie, w jakim strona trzecia dochodzi roszczeń od rankingCoach z powodu niezgodnych z prawem działań klienta, klient zwalnia rankingCoach ze wszystkich roszczeń za pierwszym żądaniem, w tym zwalnia rankingCoach z wszelkich opłat związanych z obroną prawną. Dalsze roszczenia o odszkodowanie przeciwko rankingCoach pozostają nienaruszone.

11. Ograniczenie transferu roszczeń

Przeniesienie roszczeń od klienta na stronę trzecią jest dozwolone tylko za uprzednią pisemną zgodą rankingCoach. W przypadku przekazania roszczenia bez pisemnej zgody rankingCoach roszczenie jest nieważne.

12. Postanowienia końcowe

 • 12.1. Obowiązuje wyłącznie prawo Republiki Federalnej Niemiec. W przypadku zastosowania prawa zakupu wykluczone jest prawo zakupu ONZ.
 • 12.2. Wyłącznym miejscem jurysdykcji dla wszystkich sporów wynikających ze stosunku umownego jest siedziba rankingCoach w Niemczech.
 • 12.3. Miejscem prowadzenia działalności jest siedziba rankingCoach w Niemczech.
 • 12.4. Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy muszą być dokonane na piśmie. Dotyczy to również zmian w niniejszych warunkach.
 • 12.5. Dodatkowe umowy nie są dostępne ani dozwolone.
 • 12.6. Odmienne warunki od klienta będą uznane za ważne tylko wtedy, gdy zostaną potwierdzone na piśmie przez rankingCoach. Potwierdzenia kontrahenta i odniesienie do jego warunków są wyraźnie sprzeczne. Warunki rankingCoach są uznawane za ważne, jeśli rankingCoach zaakceptuje prośbę klienta, nawet jeśli wiedza klientów na temat warunków jest sprzeczna z warunkami rankingCoach lub odbiega od nich.
 • 12.7. rankingCoach zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszych warunków w dowolnym momencie bez podania przyczyny, chyba że zmiana nie jest akceptowana przez klienta. rankingCoach poinformuje klienta o wszelkich zmianach warunków w odpowiednim czasie. Jeśli klient nie sprzeciwi się ważności nowych warunków w ciągu dwóch tygodni od powiadomienia, zmienione warunki zostaną uznane za zaakceptowane przez klienta.
 • 12.8. Jeśli jedno lub więcej z tych warunków stanie się nieważne w całości lub w części, pozostałe warunki nie zostaną unieważnione. Nieważny warunek lub część nieważnego warunku zostanie zastąpiony aktualnym, odpowiednim prawem ustawowym.

rankingCoach, Status: Marzec 2019